Till startsidan
Just nu finns inga händelser i kalendariet!
Under 2019 kommer delar av innehållet på www.vasternarke.se att flyttas över till Svenska hembygdsförbundets hembygdsportal. Sidan www.vasternarke.se uppdateras därför inte längre men bildarkivet kommer fortsatt att vara tillgängligt.

Stadgar

Stadgarna antogs 2002 och reviderades senast på årsmötet 26 mars 2011. Stadgarna kan laddas ned som en pdf-fil via denna länk.

§ 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Öre­bro läns Hem­bygds­för­bund och därigenom ansluten till Sveriges Hem­bygdsförbund. Den som är medlem i hem­bygds­föreningen är därmed även medlem i riks­förbundet Sveriges Hembygdsförbund och har rätt att deltaga i den årliga riksstämman.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är de tidigare socknarna Eds­berg, Hackvad, Hidinge, Knista, Kräcklinge, Kvistbro, Skagershult och Tån­g­e­råsa i västra Närke. Föreningen är en partipolitiskt och reli­giöst obunden, allmännyttig ideell sammanslutning.

§ 2. Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hem­bygd­ens kul­tur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv. Arbetet inom hem­bygdsföreningen och hem­bygds­rörelsen inbegriper allas hembygder. Sve­riges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det ge­men­samma arbetet.

§ 3. Hembygdsföreningens verksamhet

Föreningen vill främja sitt syfte
- genom att vårda och underhålla sin hembygdsgård liksom de andra bygg­nader föreningen förvärvat eller övertagit
- genom att till Högan, Snarve, arkivet eller annan lämplig plats samla sådan egendom som möbler, husgeråd, redskap, fotografier, litteratur, handlingar, uppteckningar m.m. som kan åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden
- genom att ordna föredrag, studieverksamhet, exkursioner, resor, fes­ter o, dyl, varigenom hembygdskunskap och hembygdsforskning görs intressant för människor i skilda åldrar
- genom att sprida kunskap om samt verka för skydd och vård av forn­min­nen, äldre märkliga byggnader, naturminnesmärken samt lövängar och andra särpräglade naturområden i Västernärke
- genom att upprätthålla kontakten med andra hembygdsföreningar inom länet liksom med andra föreningar och sammanslutningar inom Västernärke som har liknande syften som hembygdsföreningen.

§ 4. Hembygdsföreningens organisation

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande med­lem­mar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för för­en­ingen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Förening­ens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 5. Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet kan möten anordnas som be­hand­lar angelägna frågor. Vid sådana möten kan även interna fören­ings­ange­lägen­het­er diskuteras. Beslut i dessa kan fattas om de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara med­lem­marna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 6. Medlemskap

Var och en som delar hembygdsföreningens syften kan efter anmälan till styrelsen bli medlem. En person som på ett utomordentligt sätt främ­jat föreningens arbete kan efter förslag från styrelsen av årsmötet utses till hedersledamot.

§ 7. Avgifter

Medlemsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte. Den som inträder som med­lem efter den 30 september erlägger ingen avgift för inträdesåret. Medlem som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fast­ställs av styrelsen. Hedersledamot är befriad från avgift.
§ 8.

Ordinarie årsmöte

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmötet består av föreningens medlemmar och leda­möter i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger för­slags- och yttranderätt samt rösträtt.

Leda­möterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om an­svars­frihet för styrelsen. Skriftlig kallelse till årsmöte tillställes med­lem­marna senast två veckor före mötet. Årsmötet utser för nästkommande verk­samhetsår en valberedning om tre ledamöter. En av dessa utses till samman­kallande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
- Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
- Val av årsmötesfunktionärer:
  mötesordförande
  mötessekreterare
  två protokolljusterare
  två rösträknare
- Fastställande av dagordning
- Årsredovisning
  verksamhetsberättelsen
  bokslut
  fastställande av resultat- och balansräkningarna
  föredragning av revisorernas berättelse
  fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
- Val av:
  ordförande och vice ordförande för nästkommande verksamhetsår
  ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
  två revisorer för nästkommande verksamhetsår
  två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
  fem ombud till Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma
  valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande
- Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
- Fastställande av avgifter till föreningen
- Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i för­en­ingen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över mot­ion­erna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställnings­tag­an­det.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lot­ten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten om­röstning.

§ 9. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst tio medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande. Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

§ 10. Hembygdsföreningens styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrel­sen leder för­en­ing­ens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ända­måls­paragraf och årsmötets beslut. Här­ut­över åligger det styrelsen att

- svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
- till riksförbundet och Örebro läns Hembygdsförbund lämna de uppgifter dessa begär.

Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verk­sam­hetsplan och budget, minst för framförliggande året. Fören­ingens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse ska bestå av tio ledamöter, vilka samtliga väljs av för­en­ingens årsmöte. Antalet ersättare ska vara minst fem. Mandat­tiden för ord­föranden och vice ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs var­tan­nat årsmöte. Styrelse utser inom sig bland ordinarie ledamöter sekreterare och kassör.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående org­an­i­sa­tioner och myndigheter. Dessa representanter har endast yt­trande­rätt vid sammanträden.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning. Styrelsen kan också utse funk­tio­närer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sam­man­trädesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sam­man­träde ska all­tid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Styrelsen är be­slutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i be­slut­et. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänst­görande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens firma tecknas var för sig av kassören och ordföranden eller av dem gemensamt. Teckningen av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt.

Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, lik­som sänd­ningar i radio och tv, och som faller under tryck­frihets­för­ord­ningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 11. Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa. Styrelsen ska senast den 31 januari till revisorerna över­lämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 15 februari till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte.

§ 13. Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens sty­re­l­se framlagt sådant förslag och att detta godkänts vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kal­lelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Öre­bro läns hembygdsförbund för förvaltning. Riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av förening­ens egna tillgångar.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till Arkivcentrum eller annat arkiv så nära Fjugesta som möjligt.
Konfirmationsträff med fika i Knista - klicka för att förstora
Konfirmationsträff med fika i Knista
En av 4268 bilder i VHFs digitala bildarkiv!

Bygdeafton uppskjuten!

Bygdeaftonen i Kräcklinge med Rolf Jansson den 16 november 2018 är uppskjuten till 2019!

Nytt tak på Högan

Det gamla tegeltaket på Högan har nu ersatts med nytt. Omläktning och nya Vittinge lertegel kommer nu, förhoppningsvis i många år, att skydda huset. Omläggningen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Anonyma bildkommentarer

Om du inte vill att ditt namn ska synas i kommentarerna till VHFs bilder, kan du välja att ditt namn döljs för allmänheten.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019